1. Y. Prasanth

2. M. Sandhya Madhuri

3. P. Veera Lakshmi

4. V. Swetha