1. Dr. K.Mangamma

2. Dr. M. Vara Lakshmi,

3. M. Sandhya Madhuri,

4. N. Ashritha